Algemene voorwaarden

"Op alle rechtsbetrekkingen van in2pictures.nl fotografie zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen."

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD- rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Betaling

5.1 De betaling van iedere reservering geschiedt via Klarna. De algemene voorwaarden van Klarna zijn hierop van toepassing. U kunt deze raadplegen op de website van Klarna.com. https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/

5.1.1. Bij het reserveren van een Fotoshoot mag altijd gekozen worden voor achteraf betalen via Klarna, tenzij dat op de website anders is aangegeven.

5.1.2. Bij het reserveren van een Workshop/Excursie tot 75 euro wordt de betaling direct via Klarna geïnd. Ook wanneer er bij de Klarna betaling is aangegeven "betalen na afloop", dan wordt de betaling direct na reservering via Klarna geïnd.

5.1.3. Bij het reserveren van een Workshop/Excursie vanaf 75 euro is een aanbetaling verplicht. Deze aanbetaling wordt direct na reservering via Klarna door de Fotograaf geactiveerd. Ook wanneer er bij de Klarna betaling is aangegeven "betalen na afloop", dan wordt de betaling via Klarna direct geïnd. 
Voor het restant van de betaling van de workshop wordt 14 dagen voor aanvang van de workshop een factuur/betaalverzoek verstuurd welke 7 dagen voor aanvang van de workshop voldaan dient te zijn.

5.1.4. Wanneer een Workshop/Excursie/Fotoshoot buiten de website om gereserveerd wordt dan gelden dezelfde voorwaarden als in artikel 5.1.1 t/m 5.1.4 genoemd.

5.2 Mocht een reservering afwijken van de werkelijke boeking dan kan het verschil ter plaatse betaald worden. 

5.2 Indien de Wederpartij de afspraak niet nakomt of annuleert dan gelden de volgende regels. 
Fotostudio: Bij een door de Wederpartij geannuleerde fotoshoot of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan wordt er altijd 25 euro in rekening gebracht. 
Maatwerk foto opdracht voor de Fotostudio en/of de Fotoschool: Bij een door de Wederpartij geannuleerde opdracht of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt dan gelden de volgende regels:
•    Zodra de gemaakte afspraak definitief is gemaakt via mail, mondeling of anderzijds dan zijn de annuleringskosten 50%
•    Wanneer de Wederpartij 6 weken voor aanvang van de opdracht annuleert dan zijn de annuleringskosten 75%.
•    Vanaf 2 weken voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 100%.
Fotoschool Workshop voor 1 dag(deel): Bij een door de Wederpartij geannuleerde workshop of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan wordt er 50% van de afgesproken prijs met een minimum van 25 euro in rekening gebracht. Wanneer de Wederpartij binnen 14 dagen voor de workshop annuleert, dan is de Wederpartij de gehele factuurprijs verschuldigd. Er bestaat dan geen recht op restitutie.
Fotoschool meerdaagse workshop/fotoreis of buitenland dagworkshop: Bij een door de Wederpartij geannuleerde meerdaagse workshop/fotoreis of buitenland dagworkshop of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan gelden de volgende regels:
•    Na het voldoen van de aanbetaling is de reservering definitief en zijn de annuleringskosten 50%
•    Wanneer je 8 weken voor aanvang van de workshop annuleert, zijn de annuleringskosten 75%.
•    Vanaf 6 weken voor aanvang van de workshop zijn de annuleringskosten 100%.

5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

5.5 De Fotograaf behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen zoals vermeld bij het geboekte artikel op de website van de Fotograaf. De betaling via Klarna zal dan worden geannuleerd en/of terugbetaald.

5.6 Wanneer de Wederpartij zonder gebruik te maken van Klarna een overeenkomst is aangegaan met de Fotograaf dan dient de betaling ter plaatse op de dag van het aangaan van de overeenkomst contant of middels pinbetaling in zijn geheel voldaan te worden.

6. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

7. Levering

7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Bezit/eigendom Beelddragers

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

9.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, dan behoudt de fotograaf alle rechten op de geleverde Fotografische werken. Fotografische werken mogen nooit zonder toestemming van de Fotograaf worden gepubliceerd, worden gecommuniceerd naar derden zonder toestemming van de Fotograaf, nooit worden ingezonden voor enige wedstrijd in welke vorm dan ook zonder toestemming van de Fotograaf of op enige andere wijze worden gedeeld. Geleverde Fotografische werken zijn enkel bedoeld voor privé gebruik van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. De Fotograaf heeft het recht een vergoeding te eisen voor het zonder overleg publiceren op welk manier dan ook van Fotografisch materiaal. De Fotograaf verliest nooit het eigendomsrecht van de Fotografische werken.

9.3 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.4 in2pictures.nl fotografie respecteert uw privacy. Zeker wanneer het gaat om foto's ligt dit soms gevoelig. Houdt rekening met het volgende; wanneer u door in2pictures.nl fotografie foto's laat maken dan is in2pictures.nl fotografie eigenaar van deze foto's en in2pictures.nl fotografie heeft het recht deze foto's te gebruiken op Website(s), Applicatie(s), Sociale Media of in advertenties. Omdat wij uw privacy respecteren heeft u ten alle tijde de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat uw foto's online, in advertenties of elders verschijnen. U dient dit middels een e-mail aan onze klantenservice schriftelijk door te geven. in2pictures.nl fotografie is alleen verantwoordelijk voor foto's welke op eigen mediums verschijnen. Vanaf 25 mei 2018 is de Privacywet in werking getreden. Vanaf deze datum wordt vooraf online toestemming gevraagd voor het gebruik van de door in2pictures.nl fotografie gemaakte foto's online en offline. Mocht er toch per ongeluk een foto online of offline verschijnen dan zorgen wij ervoor dat na uw melding deze zo spoedig mogelijk verwijderd wordt, het streven is dit binnen een week te verzorgen. Mocht u spijt hebben van uw offline en/of online toestemming en uw foto is in gedrukte of betaalde online reclame verschenen dan kan de reclame-uiting niet ongedaan gemaakt worden. We zullen dan wel in onze administratie vermelden dat u in het vervolg de foto's niet in offline reclame-uitingen wilt zien.

9.5 Fotografische werken mogen nooit op welke manier dan ook gemanipuleerd worden, hetzij met apps, hetzij met photoshop of met welk ander medium dan ook. De Fotografische werken blijven in dezelfde status zoals de Fotograaf de werken heeft opgeleverd. Er kan door de Wederpartij aan de Fotograaf een verzoek gedaan worden een bepaalde aanpassing op een Fotografisch werk toe te passen. De Fotograaf is vrij om daar naar alle redelijkheid kosten voor in rekening te brengen.

10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren ofwel een dienst te leveren zoals afgesproken in de overeenkomst.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door middel van een online reservering aangemaakt door de Wederpartij. Zodra de Fotograaf deze reservering met datum en tijd heeft bevestigd is de overeenkomst bindend. Wanneer een opdrachtovereenkomst mondeling wordt aangegaan dan is de reservering bindend zodra de datum en tijd mondeling of schriftelijk door de Fotograaf bevestigd zijn.

10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Zie artikel 5.2

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

11. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 Fotografische werken gepubliceerd door de Fotograaf zijn en blijven altijd eigendom van de fotograaf en mogen nooit door derden ongevraagd gekopieerd, gedupliceerd of gemanipuleerd worden. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijde bij de fotograaf. Zie ook artikel 9.

13. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

14. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Naamsvermelding

15.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Publicatie is alleen toegestaan wanneer dat nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de Fotograaf. 

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

16. Persoonlijkheidsrechten

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform deze algemene voorwaarden in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17. Rechten van derden

17.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

17.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Aansprakelijkheid bij fotoworkshops/excursies/fotoreizen:
in2pictures.nl fotografie is geen reisorganisatie. Bij workshops met één of meer overnachtingen, in Nederland of in het buitenland, bieden we nadrukkelijk geen pakketreis aan. Deelname is op eigen risico. Je dient zelf te zorgen voor geldende reis/annuleringsverzekering en een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. in2pictures.nl fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan tijdens een workshop of excursie.

19. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

20. Rechts- en forumkeuze

20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

20.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

"Op alle rechtsbetrekkingen van in2pictures.nl fotografie zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen."

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD- rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega`s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Betaling

5.1 De betaling van iedere reservering geschiedt via Klarna. De algemene voorwaarden van Klarna zijn hierop van toepassing. U kunt deze raadplegen op de website van Klarna.com. https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/

5.1.1. Bij het reserveren van een Fotoshoot mag altijd gekozen worden voor achteraf betalen via Klarna, tenzij dat op de website anders is aangegeven.

5.1.2. Bij het reserveren van een Workshop/Excursie tot 75 euro wordt de betaling direct via Klarna geïnd. Ook wanneer er bij de Klarna betaling is aangegeven "betalen na afloop", dan wordt de betaling direct na reservering via Klarna geïnd.

5.1.3. Bij het reserveren van een Workshop/Excursie vanaf 75 euro is een aanbetaling verplicht. Deze aanbetaling wordt direct na reservering via Klarna door de Fotograaf geactiveerd. Ook wanneer er bij de Klarna betaling is aangegeven "betalen na afloop", dan wordt de betaling via Klarna direct geïnd.
Voor het restant van de betaling van de workshop wordt 14 dagen voor aanvang van de workshop een factuur/betaalverzoek verstuurd welke 7 dagen voor aanvang van de workshop voldaan dient te zijn.

5.1.4. Wanneer een Workshop/Excursie/Fotoshoot buiten de website om gereserveerd wordt dan gelden dezelfde voorwaarden als in artikel 5.1.1 t/m 5.1.4 genoemd.

5.2 Mocht een reservering afwijken van de werkelijke boeking dan kan het verschil ter plaatse betaald worden.

5.2 Indien de Wederpartij de afspraak niet nakomt of annuleert dan gelden de volgende regels.
Fotostudio: Bij een door de Wederpartij geannuleerde fotoshoot of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan wordt er altijd 25 euro in rekening gebracht.
Maatwerk foto opdracht voor de Fotostudio en/of de Fotoschool: Bij een door de Wederpartij geannuleerde opdracht of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt dan gelden de volgende regels:
• Zodra de gemaakte afspraak definitief is gemaakt via mail, mondeling of anderzijds dan zijn de annuleringskosten 50%
• Wanneer de Wederpartij 6 weken voor aanvang van de opdracht annuleert dan zijn de annuleringskosten 75%.
• Vanaf 2 weken voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 100%.
Fotoschool Workshop voor 1 dag(deel): Bij een door de Wederpartij geannuleerde workshop of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan wordt er 50% van de afgesproken prijs met een minimum van 25 euro in rekening gebracht. Wanneer de Wederpartij binnen 14 dagen voor de workshop annuleert, dan is de Wederpartij de gehele factuurprijs verschuldigd. Er bestaat dan geen recht op restitutie.
Fotoschool meerdaagse workshop/fotoreis of buitenland dagworkshop: Bij een door de Wederpartij geannuleerde meerdaagse workshop/fotoreis of buitenland dagworkshop of wanneer de Wederpartij de afspraak niet nakomt op de afgesproken datum en tijd dan gelden de volgende regels:
• Na het voldoen van de aanbetaling is de reservering definitief en zijn de annuleringskosten 50%
• Wanneer je 8 weken voor aanvang van de workshop annuleert, zijn de annuleringskosten 75%.
• Vanaf 6 weken voor aanvang van de workshop zijn de annuleringskosten 100%.

5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

5.5 De Fotograaf behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen zoals vermeld bij het geboekte artikel op de website van de Fotograaf. De betaling via Klarna zal dan worden geannuleerd en/of terugbetaald.

5.6 Wanneer de Wederpartij zonder gebruik te maken van Klarna een overeenkomst is aangegaan met de Fotograaf dan dient de betaling ter plaatse op de dag van het aangaan van de overeenkomst contant of middels pinbetaling in zijn geheel voldaan te worden.

6. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

7. Levering

7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Bezit/eigendom Beelddragers

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

9.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, dan behoudt de fotograaf alle rechten op de geleverde Fotografische werken. Fotografische werken mogen nooit zonder toestemming van de Fotograaf worden gepubliceerd, worden gecommuniceerd naar derden zonder toestemming van de Fotograaf, nooit worden ingezonden voor enige wedstrijd in welke vorm dan ook zonder toestemming van de Fotograaf of op enige andere wijze worden gedeeld. Geleverde Fotografische werken zijn enkel bedoeld voor privé gebruik van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. De Fotograaf heeft het recht een vergoeding te eisen voor het zonder overleg publiceren op welk manier dan ook van Fotografisch materiaal. De Fotograaf verliest nooit het eigendomsrecht van de Fotografische werken.

9.3 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.4 in2pictures.nl fotografie respecteert uw privacy. Zeker wanneer het gaat om foto`s ligt dit soms gevoelig. Houdt rekening met het volgende; wanneer u door in2pictures.nl fotografie foto`s laat maken dan is in2pictures.nl fotografie eigenaar van deze foto`s en in2pictures.nl fotografie heeft het recht deze foto`s te gebruiken op Website(s), Applicatie(s), Sociale Media of in advertenties. Omdat wij uw privacy respecteren heeft u ten alle tijde de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat uw foto`s online, in advertenties of elders verschijnen. U dient dit middels een e-mail aan onze klantenservice schriftelijk door te geven. in2pictures.nl fotografie is alleen verantwoordelijk voor foto`s welke op eigen mediums verschijnen. Vanaf 25 mei 2018 is de Privacywet in werking getreden. Vanaf deze datum wordt vooraf online toestemming gevraagd voor het gebruik van de door in2pictures.nl fotografie gemaakte foto`s online en offline. Mocht er toch per ongeluk een foto online of offline verschijnen dan zorgen wij ervoor dat na uw melding deze zo spoedig mogelijk verwijderd wordt, het streven is dit binnen een week te verzorgen. Mocht u spijt hebben van uw offline en/of online toestemming en uw foto is in gedrukte of betaalde online reclame verschenen dan kan de reclame-uiting niet ongedaan gemaakt worden. We zullen dan wel in onze administratie vermelden dat u in het vervolg de foto`s niet in offline reclame-uitingen wilt zien.

9.5 Fotografische werken mogen nooit op welke manier dan ook gemanipuleerd worden, hetzij met apps, hetzij met photoshop of met welk ander medium dan ook. De Fotografische werken blijven in dezelfde status zoals de Fotograaf de werken heeft opgeleverd. Er kan door de Wederpartij aan de Fotograaf een verzoek gedaan worden een bepaalde aanpassing op een Fotografisch werk toe te passen. De Fotograaf is vrij om daar naar alle redelijkheid kosten voor in rekening te brengen.

10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren ofwel een dienst te leveren zoals afgesproken in de overeenkomst.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door middel van een online reservering aangemaakt door de Wederpartij. Zodra de Fotograaf deze reservering met datum en tijd heeft bevestigd is de overeenkomst bindend. Wanneer een opdrachtovereenkomst mondeling wordt aangegaan dan is de reservering bindend zodra de datum en tijd mondeling of schriftelijk door de Fotograaf bevestigd zijn.

10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Zie artikel 5.2

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

11. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 Fotografische werken gepubliceerd door de Fotograaf zijn en blijven altijd eigendom van de fotograaf en mogen nooit door derden ongevraagd gekopieerd, gedupliceerd of gemanipuleerd worden. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijde bij de fotograaf. Zie ook artikel 9.

13. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

14. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Naamsvermelding

15.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Publicatie is alleen toegestaan wanneer dat nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de Fotograaf.

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

16. Persoonlijkheidsrechten

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform deze algemene voorwaarden in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17. Rechten van derden

17.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

17.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Aansprakelijkheid bij fotoworkshops/excursies/fotoreizen:
in2pictures.nl fotografie is geen reisorganisatie. Bij workshops met één of meer overnachtingen, in Nederland of in het buitenland, bieden we nadrukkelijk geen pakketreis aan. Deelname is op eigen risico. Je dient zelf te zorgen voor geldende reis/annuleringsverzekering en een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. in2pictures.nl fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan tijdens een workshop of excursie.

19. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

20. Rechts- en forumkeuze

20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

20.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
artikel prijs  
Algemene voorwaarden Meer info
© 2016 - 2023 in2pictures.nl fotografie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel